24 juni 2019

Op 21 juni heeft Stichting Civic een brief aan de minister van SZW gestuurd. In deze brief wordt verzocht om beleidswijzigingen door te voeren die gedupeerde inburgeraars die vallen onder het huidige beleid (2013-2021) tegemoet komen. Deze brief is ondertekend door juristen en experts uit de praktijk.

Tijdens het Algemeen Overleg van 13 juni 2019 vroeg de heer Paternotte aan de minister van SZW naar de gedupeerde inburgeraars onder het huidige inburgeringssysteem:

“Door fraude komen gedupeerde inburgeraars te zitten met schulden en boetes voor overschrijding van de termijn of ze bereiken het maximale leenbedrag. Deze inburgeraars verdienen eigenlijk een tweede kans. Een mislukte inburgeraar mag niet de dupe worden van fouten, fraude of onderwijsinhoudelijke tekortkomingen. Is de minister bereid om hiernaar te kijken? Wellicht kunnen de omstandigheden waarin het aannemelijk is dat de inburgeraar geen verwijt treft voor het niet-tijdig afronden van de inburgering worden verruimd, zodat mislukte inburgeraars een tweede kans kunnen krijgen.”

Volgens de minister is  dit niet mogelijk omdat het lastig is om vast te stellen wanneer inburgeraars de dupe zijn geworden van slecht functionerende taalscholen en omdat het huidige stelsel ‘helaas’ niet toegerust is op maatwerk:

“Het is niet eenvoudig om te zeggen wie nu echt de dupe is van een frauderende taalschool. Dat is moeilijk met een schaartje te knippen. Het is ook lastig om vast te stellen in hoeverre een inburgeraar zelf geen schuld treft voor de keuze voor een slechte taalschool. Als het al mogelijk zou zijn om een groep gedupeerden eenduidig af te bakenen, dan nog vraagt het een vorm van maatwerk waarvoor het stelsel niet is toegerust. Helaas niet, zeg ik erbij.”

Stichting Civic constateert dat, als het al lastig is om vast te stellen wanneer inburgeraars niets te verwijten valt, het eveneens lastig is om vast te stellen dat de inburgeraar wel iets te verwijten valt. Stichting Civic acht het onrechtvaardig dat het beleid automatisch uitgaat van verwijtbaarheid, terwijl er steeds meer informatie beschikbaar is over de problematische gevolgen van het ontoereikende toezicht op de taalscholen in combinatie met de gevolgen van de overschatting van de zelfredzaamheid van inburgeraars.

Stichting Civic stuurde de minister daarom een brief waarin zij pleit voor een beleidswijziging die waarborgt dat een individuele beoordeling van de mate van verwijtbaarheid wordt gemaakt, alvorens over gegaan kan worden tot sanctionering van de inburgeraar en het niet kwijtschelden van leningen. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden worden meegenomen. Een dergelijke waarborg zou het beleid tegelijkertijd meer in overeenstemming met het EU-recht brengen.

Deze brief is ondertekend door juristen en experts uit de praktijk. Zij onderschrijven de urgentie om voor gedupeerde inburgeraars passend beleid te ontwikkelen. De brief is hieronder te downloaden.

Brief Stichting Civic d.d. 21 juni 2019

 

Coördinator Juridische Zaken

Deel dit

Lees ook