Waarom bestaat Stichting Civic?

Ondermaats inburgeringsbeleid

Stichting Civic is opgericht in 2018 in reactie op het ondermaatse Nederlandse inburgeringsbeleid dat sinds 2013 geldt. Wij brengen structureel onder de aandacht dat dit beleid niet werkt – dit is inmiddels ook door meerdere wetenschappelijke studies en de politiek erkend.1 De problemen zijn legio: de ‘zelfredzaamheid’ van nieuwkomers wordt overschat; er komt fraude voor op de private ‘inburgeringsmarkt’; inburgeraars worden geconfronteerd met boetes en schulden; onderdelen van het beleid staan op gespannen voet met Europees recht.

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe inburgeringswet ingevoerd.2 En hoewel de nieuwe wet op bepaalde punten een verbetering inhoudt, zijn niet alle problemen opgelost.

Geen overgangsregeling voor 2013-2022

Ten eerste is er geen overgangsregeling voor inburgeraars die zijn gestart of gaan starten tussen 2013 en 2022. Iedereen die nu inburgeringsplicht is (en iedereen die tot 1 januari 2022 arriveert) moet dus nog voldoen aan de nú geldende eisen om sancties te voorkomen. Dit is onredelijk en onwenselijk, zeker in het licht van de – zowel wetenschappelijke als politieke – brede consensus dat het huidige beleid averechts uitpakt. Het zadelt, onder meer, te vaak inburgeraars op met boetes en/of schulden van (meer dan) tienduizend euro.

Stichting Civic zet zich daarom blijvend in om de schrijnende uitkomsten van het huidige inburgeringsbeleid zichtbaar te maken3 en komt op voor de juridische belangen van deze ‘tussengroep’.4 Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat, zonder een gepaste overgangsregeling, effecten van het huidige beleid tot 2027 zullen aanhouden. Dit omdat inburgeraars die vlak voor de nieuwe wet ingaat zullen starten, drie tot vijf jaar over hun inburgering mogen doen.

Nieuwe stelsel heeft knelpunten

Ten tweede is het al duidelijk dat onderdelen van de nieuwe wet kritische bevraging behoeven. Zo zal het aantal boetegronden stijgen in plaats van dalen; zal de complexiteit van het stelsel toenemen; zal voor gezinsmigranten het leenstelsel blijven gelden; en zullen redelijke ontheffingsmogelijkheden verdwijnen.5 Ook zal de taaleis van de inburgering (en naturalisatie) in principe worden verhoogd naar niveau B1, terwijl in het huidige stelsel de (lagere) A2-norm al voor problemen zorgt.

Dit is teleurstellend. Tijdens het wetsproces van de nieuwe wet is de afgelopen jaren door de politiek vaak onderstreept dat inburgeringsbeleid evidence based moet zijn, in lijn met de kernvisie van Stichting Civic. Toch lijkt het erop dat aanzienlijke onderdelen van het nieuwe beleid opnieuw niet gebaseerd zullen zijn op wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Dit moet anders. Daarom vraagt Stichting Civic aandacht voor de problematische onderdelen van de nieuwe wet.6

Fundamenteel debat aanzwengelen

Ten derde ambieert Stichting Civic niet alleen om te reageren op dagelijkse politieke discussies en concrete beleidssuggesties te doen, maar willen wij een fundamenteel debat aanzwengelen over wat ‘inburgering’ of ‘integratie’ precies is. De afgelopen kwarteeuw is inburgering verworden tot een eenzijdige verantwoordelijkheid van de migrant die als maatstaf dient voor of hij of zij bij Nederland mag ‘horen’ – maar dat klopt en werkt niet.7

Stichting Civic doet daarom als onderzoeksplatform en denktank constructieve suggesties om de conceptuele piketpalen van onze inburgerings- en integratiedebatten te verzetten.8 Nederland moet breder en creatiever over deze thema’s denken. Dit zal ons niet alleen een prettiger en rechtsstatelijker politiek klimaat opleveren, maar ook beter start-beleid voor migranten.

Wat wij willen

Samenvattend willen wij:

 1. Opkomen en aandacht vragen voor de 2013-2021 groep inburgeraars die nu tussen wal en schip raken en vaak onredelijk geconfronteerd worden met boetes en schulden;
 2. Knelpunten van het nieuwe beleid in kaart brengen;
 3. Een maatschappelijk debat stimuleren over de grondslagen van de concepten ‘integratie’ en ‘inburgering’.

Hoe wij dat bereiken

Deze doelstellingen willen wij bereiken met de volgende activiteiten:

 • Maatschappelijke activiteiten: We organiseren bijeenkomsten met betrokkenen (inburgeraars, docenten, ambtenaren, vrijwilligers, journalisten, etc.); publiceren artikelen; en werken samen met publieke instanties met constructieve suggesties ter verbetering van het inburgeringsbeleid. (Dit staat door COVID-19 even on hold.)
 • Onderzoeksactiviteiten: We willen bestaand onderzoek over inburgering in kaart brengen en nieuw onderzoek aanjagen en uitvoeren. We werken daarbij samen met universiteiten, onderzoeksorganisaties en onderzoeksjournalistieke media. Een deel van het onderzoek is beleidsevaluatie. Een ander deel richt zich op een visie ontwikkelen op ‘integratie’ en ‘inburgering’ buiten de huidige (beleids)kaders.
 • Juridische activiteiten: We dragen bij aan en denken mee bij verschillende inburgeringszaken, bijvoorbeeld met amicus curiae brieven of juridische ondersteuning. Ook vragen we maatschappelijke aandacht voor de juridische belangen van inburgeraars, middels publicaties en campagnes. We werken samen met meerdere advocatenkantoren en het Public Litigation Project van het NJCM.

Wil je meer weten over de wat wij zoal doen of hebben gedaan? Lees dan hier ons beleidsplan of jaarverslag.

Beleidsplan Stichting Civic 2020-2021

Stichting Civic jaarverslag 2018-2019

Ons team

Ons Comité van Aanbeveling

Onze samenwerkingspartners

 1. Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, Een valse start. Een onderzoek naar behoorlijke inburgering., Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten en Evaluatie van de Wet inburgering 2013 ↩︎
 2. Op 3 juni 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een wetgevingsoverleg op 29 juni 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 2 juli 2020 aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2020 aangenomen. ↩︎
 3. Humans of Inburgering ↩︎
 4. https://stichtingcivic.nl/brief-aan-de-minister-over-gedupeerde-inburgeraars/ ↩︎
 5. https://www.njb.nl/media/4297/njb14_art1wetenschap.pdf ↩︎
 6. Bovendien is nog (te) veel onduidelijk aan de nieuwe wet. Bijvoorbeeld, hoe wordt de kwaliteit van de Z-route gewaarborgd? Hoe wordt het beloofde maatwerk precies vormgegeven? Hebben gemeenten voldoende expertise en capaciteit in huis?) ↩︎
 7. https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/integration-requirements-for-immigrants-in-europe-9781509931651/ ↩︎
 8. https://stichtingcivic.nl/wat-te-doen-met-het-woord-inburgeren/ ↩︎