De effecten van het inburgeringsstelsel zijn onderzocht door mensen die vlak voor de invoering van het huidige beleid op 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden (cohort 2012), te vergelijken met mensen die op of na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden (cohort 2013). Van deze groepen zijn gegevens uit het Informatiesysteem Inburgering van DUO gekoppeld aan CBS-data over onderwijsdeelname en loon- en inkomstengegevens.

Uit de analyse naar de uitkomsten van de inburgering komt naar voren dat nieuwkomers onder het huidige stelsel langzamer op gang komen met hun inburgering dan nieuwkomers die onder het vorige stelsel vielen. Dit komt waarschijnlijk door de eigen verantwoordelijkheid en het wegvallen van de regierol van gemeenten. Uiteindelijk slagen echter meer mensen onder cohort 2013 voor het inburgeringsexamen. Het percentage geslaagden van cohort 2013 blijft ook na het verstrijken van de inburgeringstermijn sneller oplopen. Dit lijkt het beste te verklaren door striktere handhaving van de inburgeringsplicht door DUO vergeleken met de handhaving van de gemeente.

Verder blijkt dat een hoge lening samen gaat met een lagere kans om te slagen. Ongeveer een kwart van de asielmigranten haalt het maximale uit de lening van DUO en krijgt vervolgens vaak een ontheffing.

Op het gebied van onderwijsdeelname en arbeidsparticipatie is na vijf jaar geen effect te zien. Het percentage inburgeringsplichtigen dat een opleiding volgt of een baan heeft blijft onveranderd bij cohort 2012 en cohort 2013. Ook het gemiddelde jaar- en uurloon verandert niet. Hoewel het percentage inburgeraars dat het examen haalt dus is gestegen, is dit een beperkte succesfactor voor participatie van nieuwkomers.

profielfoto Kira Engel

Kira Engel

Stagiair Online Communicatie

Profiel-pagina