11 februari 2021

Het doel van de inburgering is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, het liefst via betaald werk. Het onderzoek van het CPB (februari 2020) laat echter zien dat de arbeidsparticipatie door de Wet Inburgering 2013 niet is toegenomen (zowel de kans op werk, de arbeidsduur en het inkomen zijn niet toegenomen). Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk om inburgeraars te ondersteunen bij de toeleiding naar werk. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Divosa brengen jaarlijks een rapport uit waarin gemonitord wordt hoe het staat met de arbeidstoeleiding van statushouders. Er wordt gekeken naar wat gemeenten doen om statushouders op weg naar werk te helpen en de resultaten daarvan. Afgelopen november verscheen de vijfde editie.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vinden van werk. Dit kan in allerlei vormen: een sollicitatietraining, vrijwilligerswerk of het direct helpen aan betaald werk. Jaarlijks wordt deze arbeidstoeleiding gemonitord aan de hand van (online) vragenlijsten die naar alle Nederlandse gemeenten worden gestuurd. Onderwerpen die jaarlijks terugkeren zijn: beleid en visie van gemeenten op arbeidstoeleiding van statushouders, het diverse (bereik van het) aanbod van gemeenten, de begeleiding van verschillende groepen statushouders en de resultaten van het ingezette beleid.

Het ondersteuningsaanbod van gemeenten is divers. Over de jaren heen blijft de trend te zien dat de meeste gemeenten (93%) inzetten op opdoen van werkervaring via werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk. Ook zijn duale trajecten, leerwerktrajecten, in de meeste gemeenten beschikbaar. Er wordt de afgelopen jaren steeds meer (evaluatie)onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze type trajecten (Zie hiervoor o.a. het onderzoek van Regioplan naar Duale Trajecten en