18 juni 2020

Plenaire_zaal_Tweede_Kamer

Twee weken terug is het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Inburgering opgestuurd naar de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is het advies van de Raad van State over de nieuwe wetgeving gepubliceerd. En op 29 juni vindt het wetgevingsoverleg plaats. In deze blog een samenvatting van het advies van de Raad van State en de reflectie hierop vanuit Stichting Civic.

Uit de eerder uitgevoerde wetsevaluatie van het huidige inburgeringsstelsel bleek dat de veronderstelling dat de inburgeraar goed in staat is zelf zijn weg te vinden in het inburgeringsstelsel, vaak niet realistisch is. Daarom gaat met de Wet Inburgering 2021 de regie op de inburgering (deels) terug naar de gemeenten. De vraag is echter of gemeenten voldoende ruimte zullen hebben om deze beoogde regierol waar te maken. De Raad van State adviseert om gemeenten meer ruimte te bieden zodat zij maatwerk kunnen realiseren waar zij dat nodig achten.

Verschil tussen Gezinsmigranten en Statushouders

De Raad van State is ook kritisch op het strikte onderscheid dat in de nieuwe Wet Inburgering wordt gemaakt tussen asielstatushouders en gezinsmigranten. Gezins- en overige migranten krijgen, anders dan de asielstatushouders, op grond van het wetsvoorstel geen inburgeringsaanbod van de gemeente. Maar de groep gezinsmigranten is enorm divers. Ook hier zijn veel kwetsbare inburgeraars die ondersteuning nodig hebben. Een van de belangrijkste knelpunten van het huidige inburgeringsstelsel, zoals door adviesbureau Significant Public geconstateerd in de wetsevaluatie, blijft daarmee overeind voor ongeveer de helft van de inburgeringsplichtigen. Zij moeten zelf de benodigde cursussen voor de leerroute inkopen en betalen (al dan niet uit sociale lening). Daarmee wordt ook op financieel oogpunt groot onderscheid gemaakt tussen deze groepen. Ook Stichting Civic vindt dit niet te verantwoorden.

En neem bijvoorbeeld de Z-route. Daar is een urennorm van 800 uren taal en KNM en 800 uren activering en participatie (wij nemen aan binnen 3 jaar) aan verbonden. Hoeveel gaa