23 juli 2019

binnen_hof_civic

Op 25 juni 2019 is het conceptvoorstel voor de nieuwe Wet Inburgering ter consultatie aangeboden. Stichting Civic heeft gehoor gegeven aan de mogelijkheid om hierop te reageren.

Stichting Civic heeft met veel interesse kennis genomen van het conceptvoorstel voor een nieuwe inburgeringswet. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de internetconsultatie op dit voorstel te reageren. Onze reactie is hieronder te downloaden.

Het voorstel heeft meer oog voor de verschillende capaciteiten van inburgeraars dan de huidige Wet Inburgering. Dit wordt bereikt door het afnemen van een brede intake, het vaststellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, differentiatie in drie leerroutes en de afschaffing van het leenstelsel (helaas niet voor familiemigranten).

Tegelijkertijd zijn wij kritisch op het voorstel, omdat het geen fundamentele herziening betreft. Het zet een trend voort van meer eisen aan de inburgeraar in steeds minder tijd. Ook het averechtse systeem van boete en straf is blijven bestaan. Dit treft in de praktijk met name kwetsbare individuen die bijvoorbeeld kampen met trauma of laaggeletterdheid.

Het conceptvoorstel is dan ook op veel punten niet faciliterend voor het inburgeringsproces. We noemen hier enkele punten:

  • De uitvoerbaarheid van de inburgeringsplicht is niet goed gemotiveerd. De huidige problematische termijnen blijven hetzelfde en worden voor de analfabete groep zelfs verkort, terwijl er voor hen extra eisen bijkomen.
  • De toegang tot het onderwijs wordt onnodig belemmerd door een leenstelsel voor alle gezinsmigranten en degenen die op de leeftijd van 28 jaar en ouder de onderwijsroute willen volgen.
  • Er is geen sprake van maatwerk in het onderwijs, terwijl dat een centrale doelstelling is van het wetsvoorstel.
  • Het voortzetten van het gefaalde kwaliteitszorgsysteem door Blik op Werk kan de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs niet waarborgen.

In onze reactie op het conceptvoorstel zijn onze kanttekeningen uitgebreid te lezen. Wij hopen dat de aangewezen probleempunten en aangedragen oplossingsrichtingen in overweging worden genomen bij het vaststellen van het wetsvoorstel.

Reageren op de internetconsultatie kan tot 7 augustus 2019. Alle ingediende reacties op de internetconsultatie zijn hier na te lezen.

Reactie op consultatie Wet Inburgering 20..

Recht & beleid

Medewerker

Deel dit

Lees ook